De doorgeslagen administratie in de zorg

De Nederlands Zorg is totaal doorgeslagen in administratieve handelingen. Elke verrichting moet door het huidige DBC raamwerk worden vastgelegd. Het DBC raamwerk is het vergoedingenstelsel op basis van zogenaamde Diagnose/Behandel Combinaties. Deze DBC’s , waarvan er globaal 3500 zijn, zijn de basis voor de declaraties naar de zorgverzekeraars. De zorgaanbieders maken samen met de zorgverzekeraars afspraken over de prijzen voor elke DBC. Deze DBC prijzen liggen dus vast!

DBC’s kan men vergelijken met een product of dienst van ieder willekeurige onderneming, zowel profit als non-profit. Een zorgaanbieder kan men min of meer vergelijken met een onderneming waarin mensen met een diagnose een behandeling ondergaan. Deze behandelingen zijn in meer dan tachtig procent van de gevallen standaard behandelingen. Dit kan ook afgeleid worden uit de opkomst van zelfstandige behandel centra, waarbinnen mensen in een zeer korte tijd worden behandeld voor de desbetreffende diagnose. De consument, in de vorm van de zorgverzekeraar betaalt hier de prijs voor die is overeengekomen. Er worden geen ad-hoc verrichtingen toegevoegd. Deze totaliteit aan verrichtingen liggen vast en zitten derhalve verwerkt in de prijs.

Dat een groot deel van de DBC’s inderdaad standaard trajecten zijn blijkt wel uit de top vijf van DBC’s. Voor mensen onder de 65 jaar zijn dit Poliklinisch Consult voor Heelkunde, Brekings- of Refractie-afwijking, Acute Middenoor Ontsteking, Begeleiding Geboorte, Verloskunding Advies. Voor mensen van boven de 65 jaar zijn dit Staar Behandeling, Suikerziekte, Poliklinisch Consult Oogheelkunde, Normale Behandeling Hartboezems, Poliklinisch Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Dit zijn allemaal min of meer standaard zorgtrajecten met een vast opgesteld behandel protocol.

In oog houdende de beroemde Pareto regel van 80/20 wordt derhalve slechts in het geval van twintig procent van de diagnose/behandelcombinaties verrichtingen verricht die niet in een standaard DBC valt. Deze zorgtrajecten zijn derhalve volledig toegespitst op een unieke situatie van de klant ( patiënt ).

Als we dit vergelijken met een productie onderneming dan kunnen we stellen dat tachtig procent van de producten/omzet standaard producten omvatten met een standaard prijs. Er is geen enkele productie onderneming in de gehele wereld die voor dit soort standaard producten alle verrichtingen registreren. Nee, deze ondernemingen werken met een standaard materiaal lijst en een standaard proceslijst waarbij de daartoe behorende kosten tijdens de budgetering voorcalculatorisch worden bepaald en vastgelegd. Deze kostprijzen zijn dan de basis voor de uiteindelijke prijsbepaling.

Een productie onderneming die klant specifieke producten maakt daar en tegen zal wel veel meer verrichtingen registreren omdat deze dermate afwijken van de standaard materiaallijsten en proceslijsten dat dit een zeer nadelige kostenpost zou kunnen opleveren. Echter, deze onderneming zal ook weer niet alle verrichtingen registreren, maar alleen die die werkelijk significant afwijken van de standaard lijsten. Meestal zijn er grondstoffen en half-fabricaten die gebruikt worden voor zo een klant specifiek eindproduct. Dan zal deze onderneming alleen de verrichtingen apart registreren na de halffabricaten.

In de zorg daar en tegen moeten volgens de huidige richtlijnen alle verrichtingen worden geregistreerd waarna een semi-overheidsinstelling ( DBC Onderhoud ) op basis van een zeer ingewikkelde beslissingsboom van de NZA ( Nederlandse Zorg Authoriteit ) bepaald welk product ( i.e. DBC ) de zorgaanbieder heeft geleverd.

Het laat zich raden wat er gebeurt als er ‘verkeerde’ combinaties van verrichtingen worden geregisseerd onder één zorgtraject. De beslissingsboom herkent die combinatie niet en kwalificeert deze als illegaal en stuurt deze terug naar de zorgaanbieder die het vervolgens allemaal weer kan trachten recht te trekken. Dit heeft niets te maken met zogenaamde fraude, maar is volledig te wijten aan de hoeveelheid registraties die er moeten plaatsvinden. Er zijn immers ongeveer 3500 DBC’s en stel dat er ongeveer tien verrichtingen per DBC moeten worden vastgesteld dan praten we over 35.000 mogelijke registratie combinaties. Deze kunnen ten eerste nooit in een beslissingsboom worden verwerkt en ten tweede kan men niet verwachten dat zorgaanbieders alle registraties op tijd en correct doen. Een zorgaanbieder zoals een ziekenhuis is nu eenmaal een complexe en grote organisaties die in de eerste plaats gericht is, en moet zijn, op een correcte diagnose en de daarop aansluitende behandeling. Door de enorme druk op kosten en efficiëntie kan het zijn dat registraties niet altijd geheel vlekkeloos verlopen. Dit wordt nog eens duidelijker als men zich realiseert dat er 1,2 milioen dagopnames en meer dan 8 miljoen polibezoeken zijn. Dit zijn enorme aantallen.

Mijn inziens is de administratieve complexiteit en druk ondertussen zo groot geworden dat dit onderhand meer kwaad doet dan goed.  In mijn optiek moeten we weer terug naar de basis gedachte van DBC’s waarbij deze een standaard diagnose en behandel combinatie weerspiegelen waarover de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar een prijsafspraak maken en waarbij vervolgens de gehele administratie verder wordt overgelaten aan de zorgaanbieders met veel meer automatisering. Alleen voor de zeer specifieke zorgtrajecten kan dan worden volstaan met additionele (handmatige) administratieve registratie waar nodig. De NZA en de zorgverzekeraars kunnen dan volstaan met sporadische controle bezoeken.

Dat deze methode mogelijk is blijkt wel uit het feit dat zorgaanbieders hun Onderhanden Werk op basis van een zogenoemde prognose model kunnen berekenen. Zo een prognose model berekent op basis van zorgtype, specialisme en diagnose de post Onderhanden Werk. Dit is dus in wezen niets anders dan een standaard materialenlijst en proceslijst met bijbehorende voorcalculatorische kostprijzen!

Al met al lijkt het me dat de gehele adminstratieve registratie teveel is doorgeslagen door onderling wantrouwen. Men denkt dit wantrouwen weg te nemen door meer en meer te registreren. Echter, door de toegenomen complexiteit gecombineerd met de efficiëntie- en kostendruk zullen er altijd en wellicht nog meer fouten gemaakt worden waardoor het wantrouwen nog weer toeneemt. En moeten we dan nog meer gaan registreren? De registratie plicht wordt in 2015 alweer zwaarder. Het lijkt mij dat het zorgveld totaal de weg kwijt is en weer eens moet gaan nadenken over de werkelijke essentie van betaalbare zorg leveren.

Op deze manier zijn de zorgaanbieders alleen preventief bezig geen omzet te verliezen, maar komen niet tot daadwerkelijke verbeteringen in de zorg in de vorm van kortere  en goedkopere behandelingen gecombineerd met hogere kwaliteit dienstverlening.

Advertisements

About iCPM Solutions

This is a blog in which I am presenting my thoughts about integrated Constraints-based Performance Management Solutions. I would appreciate any feedback, comments and tips around a topic. I am working on developing a full integrated framework for CPM based on a synthesis of various theories and common best practices. However, the most important inputs will be based on the TOC concepts, since those are dealing with constraints and as we all know constrainst are preventing us from reaching our goals. Hence the reason for the name Constraint-based Performance Management. This blog is part of my website www.icpmsolutions.com You can reach me through my email, LinkedIn Profile and Website. I hope you all enjoy reading my blogs.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to De doorgeslagen administratie in de zorg

  1. Ik ben gestart met een kleine team in de thuiszorg met een duidelijke doel voor de cliënten goede zorg en professionele ontwikkeling staat centraal .aangezien de vergadering in de zorg zijn wij aan vernieuwing van onze organisatie om betere kwaliteit zorg te kunnen geven met een duidelijke visie en missie en continuïteit bidden.Graag wil ik met u in gesprek .Helouise Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s